Realitzar proves d’estanqueitat amb aigua

Les proves d’estanquitat són un sistema que permet la detecció de filtracions en xarxes de proveïment d’aigua, instal·lacions de canonades, pous, canalitzacions, dipòsits, cobertes o superfícies, i es pot realitzar amb aire o aigua. Hermeticitat o permeabilitat són termes que també podem utilitzar per a fer referència a aquest concepte.

En aquest post us volem parlar de les proves d’estanquitat amb aigua.

Prova d’estanqueitat hidràulica en canonades

Abans de posar en servei una instal·lació de canonades és imprescindible realitzar una prova d’estanquitat a l’aigua, ja que és molt important confirmar la integritat estructural i hermeticitat de les mateixes per a garantir la seva fiabilitat mentre estan en ús. Les comprovacions poden realitzar-se d’acord amb diferents normes i mètodes, basats en l’observació i correcció de fugides, en el control de pèrdues i en l’anomenat “mètode de la W”.

Encara que a Tp.Multiaqua no ens dediquem a la realització de proves d’estanquitat amb aigua, sí que estem al servei de les empreses que les realitzen aportant les millors solucions per a proveir-los d’aigua amb cisternes.

En les proves de pressió i estanquitat generalment s’utilitza aigua neta com a mitjà per a la prova d’aigua. Consulta les nostres tarifes de subministrament d’aigua per a realitzar proves d’estanquitat i obtingues el millor preu garantit.

 

Per què comprovar l’estanquitat de canonades mitjançant proves hidràuliques?

Qualsevol avaria en una xarxa de canonades té una gran dificultat de reparació donada la seva ubicació sota terra i la complexitat d’inspeccionar-les. Això suposa per a les companyies de subministrament d’aigües i municipis un elevat cost d’execució. Per això, resulta tan necessari garantir l’estanquitat de les canonades de sanejament i reparar qualsevol possible fugida d’aigua abans que acabi ocasionant una avaria més important.

L’objectiu de la prova d’hermeticitat és comprovar la inexistència de fugides en les unions entre canonades, connexions i filtracions, sense necessitat d’obrir les canonades. De manera que s’introdueix aigua en el tram de xarxa a inspeccionar i es comproven les pressions.

 

Prova d’estanqueitat hidràulica en cobertes

De tots els elements que componen un edifici sens dubte són les cobertes (terrassa, sostre del garatge, …) les que més patologies poden arribar a presentar, i una de les més greus és la no hermeticidad enfront de l’aigua i l’aire. Pel que fa a l’estanquitat a l’aigua, l’objectiu de la prova és reduir el risc d’infiltracions d’aigua des de l’exterior a l’interior, i el risc de condensacions.

Les tècniques més utilitzades són la inundació i la tècnica d’irrigació. En general, les proves es basen a mantenir la superfície que es desitja testar inundada o irrigant-se durant diverses hores, i observar si hi ha o no filtracions en aquesta.

Per tant, dur a terme una prova d’estanqueitat amb aigua resulta un requisit imprescindible de control de qualitat.

Se solen realitzar en:

  • Cobertes de nova construcció
  • Cobertes en estat de rehabilitació
  • Després d’una impermeabilització
  • Façanes, finestres i altres parts d’edificis
  • Aparcaments subterranis

Quant a les impermeabilitzacions, tenen com a objecte evitar que hi hagi problemes d’humitats en façanes, teulades, cobertes, terrasses, etc. Pel que resulta vital realitzar una prova d’aigua després de la impermeabilització de qualsevol superfície.

És important assenyalar que aquestes tècniques han de ser dutes a terme per empreses certificades, que garanteixin la seva realització amb total fiabilitat i segons els protocols establerts. A Tp.Multiaqua estem al servei de les empreses constructores i de rehabilitació, com a subministradors d’aigua per a realitzar proves d’estanquitat en edificis, cobertes, o qualsevol superfície. Informa’t aquí.

 

El mètode per a comprovar l’hermeticitat d’una casa: la prova d’aigua

Realitzar una prova d’estanqueitat és un dels mètodes més eficaços per a comprovar la durabilitat, habitabilitat i seguretat de l’edifici, i en general, la seva hermeticitat enfront del pas d’aire i d’aigua.

Cal tenir en compte que dissenyar un edifici completament hermètic és un procés molt complex. A més, és pràcticament impossible eliminar la possibilitat que existeixin defectes d’execució en cobertes o façanes amb una simple inspecció visual. Per tant, per a comprovar i considerar a la coberta impermeable es fa necessari l’ús d’assajos o proves d’estanqueitat.

Per què ens trien

  • Servei ràpid, pròxim i eficient
  • Personal propi, especialitzat i amb experiència
  • Solucions que s’ajusten a cada necessitat

No dubti en contactar amb nosaltres i sol·icitar més informació, a través del formulari, de correu electrònic o per telèfon.

Contacti'ns a través de WhatsApp
Contacti'ns a través de WhatsApp
Restriccions al subministrament a causa de l'estat d'excepcionalitat. 💦 L'ús d'aigua a piscines d'aigua dolça queda limitat a l'emplenament parcial de piscines amb sistema de recirculació, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
+